Informacje prawne

1.  INFORMACJE PRAWNE

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i pozostałymi obowiązującymi przepisami, ogólne informacje dotyczące niniejszej strony internetowej są następujące:

Właściciel

Checkpoint Systems „CEE” sp. z o.o. (CHECKPOINT”)

Adres

ul. Kierska 78, Kiekrz, 62-090 Rokietnica

E-mail

Gdpr.pl@checkpt.com

Dane rejestracyjne

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000010283

NIP

7822086936

Osoby korzystające z niniejszej strony internetowej, a także podstron tej strony („Strona Internetowa") przyjmują rolę użytkownika („Państwo”, „Użytkownik" albo „Użytkownicy"), zobowiązującego się do ścisłego przestrzegania postanowień określonych w niniejszym dokumencie, a także jakichkolwiek innych, mogących mieć zastosowanie przepisów.

CHECKPOINT zachowuje prawo do modyfikowania wszelkich informacji zawartych na Stronie Internetowej (włączając niniejszy dokument), bez obowiązku uprzedniego powiadamiania o tym Użytkowników, przyjmując, że opublikowanie na stronie internetowej zmodyfikowanej informacji jest wystarczające.

Zalecamy wydrukowanie niniejszych postanowień do ich wykorzystania w przyszłości.

2.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie treści zawarte na Stronie Internetowej, np. teksty, zdjęcia, grafika, obrazy, ikony, technologie, oprogramowanie, łącza i inne treści audiowizualne oraz dźwiękowe, a także wzór graficzny i kody źródłowe („Treści"), stanowią własność intelektualną CHECKPOINT albo osób trzecich. Użytkownikowi nie są udzielone żadne prawa z zakresu własności intelektualnej w odniesieniu do Treści. Użytkownik może jedynie korzystać z Treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie koniecznym do zwykłego korzystania ze Strony Internetowej.

Znaki towarowe, nazwy handlowe oraz loga należą do CHECKPOINT albo osób trzecich. Możliwość dostępu do Strony Internetowej nie oznacza przyznania Użytkownikowi jakichkolwiek praw, w tym licencyjnych, do znaków towarowych, log oraz nazw handlowych.

Naruszenie wyżej wskazanych praw własności intelektualnej będzie egzekwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu ochrony potencjalnych praw własności intelektualnej, w przypadku gdy jakikolwiek Użytkownik albo osoba trzecia uznaje, że doszło do naruszenia jej uzasadnionych praw w wyniku zawarcia na Stronie Internetowej konkretnych treści, zobowiązana jest do powiadomienia CHECKPOINT o powyższym oraz podania właściwych informacji.

CHECKPOINT nie ponosi w żadnym wypadku, jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, przez osoby trzecie albo Użytkownika.

3.  WARUNKI KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

3.1 Ogólne

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania ze Strony Internetowej, zgodnie z prawem i niniejszymi postanowieniami, a także innymi warunkami, regulacjami i wytycznymi przekazanymi Użytkownikowi przez CHECKPOINT. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec CHECKPOINT albo osób trzecich za jakiekolwiek szkody wynikające z naruszenia niniejszego obowiązku.

Wyraźnie zabrania się korzystania z niniejszej Strony Internetowej w celu zaszkodzenia własności lub interesom CHECKPOINT albo osób trzecich, albo korzystania, które w inny sposób przeciąża, uszkadza albo unieruchamia sieci, serwery i inne urządzenia komputerowe (sprzęt) albo wyroby i aplikacje komputerowe (oprogramowanie), stanowiące własność CHECKPOINT albo osób trzecich.

3.2 Treści

Użytkownik będzie wykorzystywać Treści zgodnie z prawem oraz niniejszym dokumentem, a także pozostałymi warunkami, regulacjami i wytycznymi, przekazanymi Użytkownikowi przez CHECKPOINT.

Celem przykładu wskazuje się, że Użytkownikowi nie wolno, za wyjątkiem zakresu dopuszczalnego przez obowiązujące prawo, w szczególności:

 • Powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać, ujawniać publicznie, przekształcać ani modyfikować Treści, chyba że, stosownie do sytuacji, za wyraźną zgodą CHECKPOINT albo innego uprawnionego podmiotu.
 • Pobierać, powielać, ponownie wykorzystywać lub kopiować jakiegokolwiek oprogramowania lub bazy danych tworzących Treści, jak również nie wolno publicznie przekazywać ani ujawniać ich podmiotom trzecim.
 • Korzystać z Treści lub Strony Internetowej w celach innych niż te, dla których zostały udostępnione, a w szczególności nie wolno wykorzystywać Treści lub Strony Internetowej do prowadzenia działalności, która jest nielegalna, narusza prawa osób trzecich, w tym własność intelektualną osób trzecich lub stoi w sprzeczności z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami.
 • Wprowadzać do Strony Internetowej lub w inny sposób rozpowszechniać treści lub propagandę o charakterze: rasistowskim, ksenofobicznym, oszukańczym, szkodliwym, zastraszającym, obraźliwym, poniżającym lub pornograficznym; treści, które mogą być uznane za stanowiące bezpośrednią lub pośrednią zachętę lub nakłanianie do popełnienia, przygotowania lub podżegania do aktów terroryzmu; treści, które mogą być uznane za wyrażanie zgody lub popieranie aktów terroryzmu; lub treści, które naruszają prawa człowieka.
 • Wprowadzać do Strony Internetowej albo w inny sposób rozpowszechniać programów (wirusów i szkodliwego oprogramowania), które mogą mieć negatywny wpływ na działanie systemów komputerowych CHECKPOINT, dostawcy dostępu CHECKPOINT, jego dostawców albo innych dostawców i użytkowników będących osobami trzecimi.
 • Przekazywać, przenosić albo udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji albo treści, które naruszają podstawowe prawa i wolności obywatelskie, przyznane na podstawie Konstytucji, innego obowiązującego prawa i traktatów międzynarodowych.
 • Przekazywać, przenosić albo udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji albo treści, które stanowią niedozwoloną albo nieuczciwą reklamę.
 • Przekazywać niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów reklamowych, „wiadomości-śmieci", „listów łańcuszków" itd., za wyjątkiem obszarów (takich jak powierzchnie reklamowe), które są przeznaczone wyłącznie do takiego celu.
 • Udzielać albo rozpowszechniać fałszywych, niejednoznacznych albo nieprawidłowych informacji i treści, w sposób wprowadzający odbiorców informacji w błąd.
 • Podszywać się pod innych Użytkowników poprzez korzystanie z ich danych dostępu do usług albo treści na Stronie Internetowej.
 • Przekazywać, przenosić albo udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji albo treści, które naruszają prawa własności intelektualnej, przysługujące CHECKPOINT albo osobom trzecim.
 • Przekazywać, przenosić albo udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji albo treści, które naruszają jakikolwiek obowiązek zachowania poufności albo przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy uznamy, że nastąpiło naruszenie niniejszych postanowień, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne. W szczególności, mamy prawo ujawnić Państwa tożsamość odpowiednim władzom lub - w zakresie dopuszczalnym przez prawo - podmiotom trzecim, w przypadku gdy, odpowiednio, informacje te będą wymagane przez właściwe władze lub podmioty trzecie będą twierdzić, że naruszyli Państwo ich prawa.

3.3 Formy zbierania danych

Bez uszczerbku dla postanowień zawartych w informacji dotyczącej ochrony danych (np. polityce prywatności), dostępnej na Stronie Internetowej, która może mieć zastosowanie, możliwość nabywania produktów on-line zależy od uprzedniego dokonania rejestracji przez Użytkownika i zaakceptowania warunków sprzedaży.

Wszystkie informacje udzielone przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie Internetowej muszą być zgodne z prawdą i dokładne. Użytkownik zapewnia prawidłowość wszystkich przekazanych danych oraz zapewnia, że będzie aktualizował informacje udostępnione CHECKPOINT tak, aby odzwierciedlały one każdorazowy stan faktyczny dotyczący Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za złożenie fałszywych albo niedokładnych oświadczeń, a także za wszelkie szkody z nich wynikające, wyrządzone CHECKPOINT albo osobom trzecim.

3.4 Linki na Stronie Internetowej

Jeżeli na Stronie Internetowej dostępne są linki albo hiperłącza do innych stron internetowych, CHECKPOINT nie sprawuje żadnej kontroli ani nad linkami i hiperłączami, ani nad treściami w nimi zawartymi. W żadnym wypadku CHECKPOINT nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronie internetowej należącej do osoby trzeciej, ani też nie udziela żadnych gwarancji, czy zapewnień, ani nie gwarantuje jakości, rzetelności, dokładności, zasięgu, prawdziwości, ważności lub legalności jakichkolwiek materiałów lub informacji, do których odnoszą te linki lub hiperłącza lub które są dostępne na tych innych stronach internetowych.

Mogą Państwo linkować (w tym za pośrednictwem platform Twitter i LinkedIn) stronę główną naszej Strony Internetowej, pod warunkiem, że robicie to Państwo w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi to naszej renomie ani jej nie wykorzystuje. Zabrania się umieszczania linków do naszej strony: (a) w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieje; lub (b) na jakiejkolwiek stronie, która do Państwa nie należy. Nasza strona nie może być umieszczana w ramkach (być przedmiotem framingu) na żadnej innej stronie internetowej ani nie można tworzyć linka do żadnej części naszej strony innej niż strona główna (home page). Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez wyprzedzenia.

4.  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1 Informacje

Umożliwienie dostępu do Strony Internetowej nie stwarza po stronie CHECKPOINT obowiązku sprawdzania wiarygodności, dokładności, adekwatności, odpowiedniości, kompletności ani terminowości informacji udzielanych za jej pośrednictwem. CHECKPOINT nie udziela żadnych gwarancji, czy zapewnień w tym zakresie.

W szczególności CHECKPOINT:

 1. nie gwarantuje ani nie zapewnia, że Treści na Stronie Internetowej będą przez cały czas uaktualniane, albo że są dokładne i wolne od jakichkolwiek błędów. CHECKPOINT nie jest zatem odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika albo jakąkolwiek osobę trzecią, związane z Treściami dostępnymi na Stronie Internetowej lub wykorzystaniem tych Treści, w tym za brak uzyskania oczekiwanych korzyści; oraz
 2. informuje jednocześnie, że dokłada starań, aby zdjęcia produktów udostępnione na Stronie Internetowej odpowiadały rzeczywistości w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. CHECKPOINT nie jest odpowiedzialny jednak za wierność obrazów odtwarzanych na Państwa ekranie albo urządzeniu. Ponadto, obowiązki CHECKPOINT w odniesieniu do zakupu takich produktów (na przykład w odniesieniu do właściwości tych produktów) są określone w warunkach sprzedaży. (W przypadku jakichkolwiek niejasności lub sprzeczności między niniejszym dokumentem a warunkami sprzedaży, pierwszeństwo mają warunki sprzedaży).

4.2 Jakość

Umożliwienie dostępu do Strony Internetowej nie oznacza obowiązku CHECKPOINT do zapewnienia, że Strona Internetowa jest wolna od wirusów, robaków albo innych szkodliwych elementów komputerowych. W każdym przypadku Użytkownik odpowiada za posiadanie odpowiednich narzędzi wychwytywania i usuwania szkodliwych programów komputerowych.

CHECKPOINT nie odpowiada za szkody powstałe w urządzeniach komputerowych Użytkownika albo osób trzecich, wynikających z korzystania ze Strony Internetowej (w tym między innymi powstałe w wyniku działania wirusów, robaków lub innych szkodliwych programów komputerowych, które mogą mieć wpływ na urządzenia Użytkowników lub osób trzecich).

4.3 Dostępność usług

CHECKPOINT nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani oświadczeń, że Strona Internetowa będzie dostępna w dowolnym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Strony Internetowej.

W szczególności podkreśla się, że dostęp do Strony Internetowej wymaga korzystania z usług osób trzecich, w tym usług przekazywania danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, których niezawodność, jakość, trwałość i operacyjność zależą od osób trzecich. CHECKPOINT nie odpowiada zatem za szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrządzone Użytkownikowi w wyniku braku lub nieprawidłowości usług osób trzecich, powodujących zawieszenie, anulowanie albo przerwy w dostępności Strony Internetowej.

5.  WYMÓG REJESTRACJI

Co do zasady, w celu uzyskania dostępu i przeglądania treści na Stronie Internetowej rejestracja nie jest konieczna. Niemniej jednak, korzystanie z określonych usług i treści może zależeć od uprzedniej rejestracji.

Dane podane nam poprzez Stronę Internetową muszą być dokładne, aktualne i prawdziwe. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie swojego hasła i danych logowania do Strony Internetowej w tajemnicy oraz za szkody, jakie mogą wyniknąć z ich błędnego użycia, ujawnienia albo utraty (w tym za jakąkolwiek aktywność na Stronie Internetowej przez podmioty trzecie używające Państwa danych logowania).

W przypadku posiadania przez podmiot trzeci Państwa danych logowania lub podejrzenia, że podmiot trzeci może te dane posiadać, powinni Państwo natychmiast nas o tym powiadomić. W przypadku, gdy dowiemy się lub będziemy mieli podstawy założyć, że ktokolwiek inny niż Państwo zna Państwa dane logowania lub że naruszyli Państwo niniejsze postanowienia, możemy natychmiast zawiesić Państwa dane logowania bez powiadomienia.

6.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Żadne z niniejszych postanowień nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności wobec Państwa za naszą winę umyślną, celowe lub świadome wprowadzenie w błąd, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym niedbalstwem lub za jakąkolwiek inną okoliczność, co do której nie możemy zgodnie z prawem wyłączyć lub ograniczyć naszej odpowiedzialności.

7.  WŁAŚCIWE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze postanowienia i wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające lub pozostające w związku z niniejszymi postanowieniami, będą podlegać prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

CHECKPOINT i Użytkownik postanawiają, że sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania jakichkolwiek sporów (w tym pozaumownych), będzie powszechny polski sąd.