Polityka ochrony prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH

Nazwa: Checkpoint Systems „CEE” Sp. z o.o. (CHECKPOINT”)
KRS: 0000010283
Adres: ul. Kierska 78, Kiekrz, 62-090 Rokietnica
E-mail: Gdpr.pl@checkpt.com

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazane nam przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • (i) W przypadku wypełnienia przez Państwa jednego z naszych formularzy do kontaktu, będziemy przetwarzać Państwa dane:
 1. a. w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie; oraz
 2. b. jeśli udzielili Państwo wyraźnej zgody, Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane do celów wysyłania informacji handlowych – drogą elektroniczną albo w innej formie – w związku z produktami i usługami CHECKPOINT.
 • (ii) W przypadku ubiegania się przez Państwa o pracę w CHECKPOINT, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu oceny Państwa kwalifikacji na wolne stanowisko w ramach Państwa aplikacji o pracę.
 • (iii) W przypadku zarejestrowania się przez Państwa na naszym portalu CheckNET, w celu dokonania u nas zakupów, będziemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail), aby dostarczyć produkty i usługi oraz utworzyć i utrzymywać Państwa konto na portalu.

Dostarczone dane osobowe zostaną usunięte:

 • (i) a. w przypadku, gdy będziemy mieli uzasadnione podstawy, aby przyjąć, że korespondencja związana z Państwa zapytaniem nie będzie kontynuowana (zwykle 12 miesięcy po ostatniej wymianie korespondencji) lub wcześniej, gdy zażądają Państwo ich usunięcia;
 1. b. jeden rok po ich uzyskaniu lub wcześniej, gdy zażądają Państwo ich usunięcia lub wycofają zgodę na przetwarzanie;
 • (ii) 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. (Jeśli zostaną Państwo naszym pracownikiem / konsultantem, nie usuniemy jednak danych, ale będziemy je przetwarzać zgodnie z naszą Polityką o Ochronie Danych Pracowników).
 • (iii) w przypadku, gdy będziemy mieli uzasadnione podstawy, aby przyjąć, że nie zamierzają Państwo korzystać już z naszego portalu CheckNET (zwykle 6 lat po ostatnim zalogowaniu do portalu) lub wcześniej, gdy zażądają Państwo ich usunięcia.
 • (iv) w przypadku dostarczenia przez nas produktów lub świadczenia usług możemy przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu upłynięcia okresu przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą do przetwarzania danych osobowych są odpowiednio:

 • (i) Państwa zgoda; lub
 • (ii) nasz prawnie uzasadniony interes (rekrutacja pracowników); niezależnie od naszego uzasadnionego interesu w postaci konieczności rekrutacji pracowników, podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników są również przepisy polskiego kodeksu pracy; lub
 • (iii) nasz prawnie uzasadniony interes oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (wykonanie łączącej nas umowy, współpraca z kontrahentem); lub
 • (iv) nasz prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń lub obrona praw Administratora Danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wysłania zapytania za pośrednictwem formularza do kontaktu, otrzymywania informacji handlowych lub utrzymywania kontaktu w ramach współpracy gospodarczej z Administratorem Danych.

ODBIORCY

CHECKPOINT może przekazywać Państwa dane osobowe innym członkom grupy korporacyjnej CHECKPOINT. W takim przypadku:

 1. a) będziemy opierać się na naszych uzasadnionych interesach lub interesach członków naszej grupy korporacyjnej (tj. np. w celu wykonywania czynności analitycznych dotyczących działania podmiotów grupy korporacyjnej CHECKPOINT); oraz
 2. b) odpowiedni członkowie grupy przekażą Państwu informacje o tym, w jaki sposób będą wykorzystywać Państwa dane.

Poza powyższym CHECKPOINT nie przekazuje zebranych danych osobowych żadnemu podmiotowi trzeciemu, ani w UE, ani poza nią.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba ma prawo do otrzymania potwierdzenia na temat tego, czy CHECKPOINT przetwarza jej dane osobowe.

Ponadto, każda osoba, której to dotyczy, może żądać (w drodze złożenia pisma na adres mailowy albo pocztowy podany na wstępie) od CHECKPOINT wykonania następujących praw:

 • Prawo do dostępu do danych osobowych: umożliwia osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, dostęp do informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz otrzymywanie informacji o jej danych osobowych stanowiących przedmiot przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: pozwala na poprawianie błędów, modyfikowanie danych, które okażą się niedokładne albo niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych: umożliwia usuwanie danych, w sytuacjach określonych w przepisach prawa, w tym w sytuacji gdy dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały przetwarzane lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest innych podstaw do ich przetwarzania. (Spełnienie żądania usunięcia danych nie zawsze może być możliwe, z uwagi na uzasadnione prawne przyczyny, o których zostaną Państwo, w stosownym przypadku, poinformowaniu po złożeniu żądania).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo osób, których dane dotyczą, do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych albo do zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: umożliwia osobie, której dane dotyczą, żądanie ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w szczególności w następujących sytuacjach: jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili prawidłowość danych; gdy przetwarzanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli; gdy potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli ich już nie potrzebujemy, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych: to przekazanie danych stanowiących przedmiot przetwarzania osobie, której dane dotyczą, po to, aby ta osoba mogła przekazać je innemu administratorowi danych bez przeszkód.
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowania): prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które prowadzą do skutków po stronie osób, których dane dotyczą albo znacząco na nie wpływają. W tym miejscu informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Szczegółowe okoliczności, w których przysługują Państwu wyżej wskazane prawa określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. Rozporządzenie RODO).

Osoby, których dane dotyczą mają prawo, w każdym momencie, do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie ich danych. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych, CHECKPOINT nie będzie w stanie świadczyć niektórych usług na Państwa rzecz. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych praw, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.