Privacybeleid

TWEEDE NIVEAU.-  AANVULLENDE INFORMATIE

PRIVACYBELEID

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Naam: Checkpoint Holland Holding B.V
Btw-nummer: NL 802405976B01
Adres: Akkermansbeekweg 12, 7061ZATerborg
E-mail: [email protected]

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Afhankelijk van uw verzoek worden de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • (i) Als u een van onze contactformulieren hebt ingevuld, gebruiken wij uw gegevens om:
  1. a. uw verzoek te beantwoorden.
  2. b. indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, op elektronische of niet-elektronische wijze op elektronische of niet-elektronische wijze, commerci√ęle informatie aan u te sturen met betrekking tot producten en diensten van CHECKPOINT indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
 • (ii) Als u bij ons solliciteert, gebruiken wij uw gegevens in het kader van uw sollicitatie, waaronder het beoordelen of u voor de vacature geschikt bent.
 • (iii) Als u zich bij het kopen van producten registreert op onze CheckNET portal, gebruiken wij uw contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres) voor het leveren van de producten en diensten aan u en om uw account aan te maken en te beheren.

De verstrekte persoonsgegevens worden verwijderd:

 • (i)¬† a. indien we redelijkerwijs geen verdere reactie van u meer verwachten in het kader van uw verzoek (meestal na verloop van 12 maanden) of, indien dit eerder is, als u om verwijdering verzoekt;
 1. b.  één jaar na verkrijging van de persoonsgegevens of, indien dit eerder is, als u om verwijdering verzoekt of uw toestemming intrekt;
 • (ii) 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure, of, indien u daarvoor toestemming geeft, 12 maanden na het afronden van de sollicitatieprocedure. (Uw persoonsgegevens worden niet verwijderd als u wordt aangenomen bij ons. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze ‚ÄėEmployee Data Protection Notice‚Äô verwerken.)
 • (iii) indien we redelijkerwijs verwachten dat er niet langer gebruik zal worden gemaakt van onze CheckNET portal (meestal na 6 jaar niet de hebben ingelogd) of, indien dit eerder is, als u om verwijdering verzoekt.

RECHTSGROND VOOR GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden op de volgende rechtsgrond verwerkt:

 • (i) uw toestemming;
 • (ii) indien dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen (zoals het werven van personeel);
 • (iii) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons.

ONTVANGERS VAN DOORGIFTE OF OVERDRACHT

CHECKPOINT kan de door haar verzamelde persoonsgegevens intern delen met de verschillende entiteiten binnen haar concern. In dat geval:

 • (i) verwerken we persoonsgegevens met een beroep op de gerechtvaardigde belangen van ons en/of van de entiteiten (zoals toestemming van de betrokkene); en
 • (ii) zal/zullen de entiteit(en) in kwestie u informeren over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.

Behoudens hetgeen hiervoor is genoemd, zal CHECKPOINT geen verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, ongeacht of deze partijen binnen of buiten de EU zijn gevestigd.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem of haar door CHECKPOINT.

Ook kan elke betrokken persoon bij CHECKPOINT om de uitoefening van de volgende rechten verzoeken door een brief te sturen naar het e-mailadres of postadres dat in de kop wordt vermeld.

 • Inzagerecht: hiermee kan de betrokkene informatie krijgen over zijn/haar persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Recht op correctie of wissing: hiermee wordt het corrigeren van fouten mogelijk gemaakt, het wijzigen van gegevens die onnauwkeurig of onvolledig blijken te zijn en het garanderen van de juistheid van de informatie die het doel van de verwerking is.
 • Recht op verwijdering: hiermee kan verwijdering van gegevens worden verzocht indien er geen goede reden is de gegevens verder te verwerken. Dit kan het geval zijn als een beroep is gedaan op het recht van bezwaar (zie hieronder). (Indien het, vanwege specifieke (juridische) redenen, niet mogelijk is het verzoek tot verwijdering te honoreren, dan zullen wij u daarover informeren).
 • Recht van bezwaar: het recht van betrokkenen om zich te verzetten tegen de verwerking of verdere verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Beperking van verwerking: hiermee kan de betrokkene verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken indien: een onderzoek loopt naar de juistheid van de gegevens; het verwerken van de gegevens onrechtmatig is maar de betrokkene geen verwijdering van de gegevens wenst; wordt verzocht de gegevens langer te bewaren in verband met het vaststellen, voeren of afhandelen van geschillen; bezwaar is gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens maar wij moeten verifi√ęren of er prevalerende gerechtvaardigde belangen zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: verstrekking van de verwerkte gegevens aan de betrokkene, zodat de betrokkene deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kan verzenden.
 • Het recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering): het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking die gevolgen heeft voor of aanzienlijke impact heeft op de betrokkene.

Betrokkenen kunnen te allen tijde de eerder gegeven toestemming tot gebruik van hun gegevens intrekken. Als u uw toestemming voor het opslaan en verwerken van uw gegevens intrekt, kan CHECKPOINT u bepaalde diensten niet verlenen.

Indien wij een van de bovengenoemde rechten niet nakomen, kunt u als betrokkene de relevante gegevensbeschermingsklacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.