Alpha Zone

Waardevolle producten in realtime beschermen

Waardevolle producten in realtime beschermen

Alpha Zone is een nieuw antidiefstalsysteem waarmee retailers hun waardevolle producten in realtime kunnen beschermen door hun positie en beweging te monitoren.

Dit revolutionaire systeem zal ook de klantervaring verbeteren omdat klanten in staat zullen zijn het product beter te bekijken in een open displayomgeving.

Alpha Zone is a new High-Theft System that enables retailers to protect their high value products in real time, by monitoring their position and movement.

This revolutionary display system will also improve customer experience as customers will be able to interact better with the product in an open display environment.

De voordelen van Alpha Zone

Beveiligt producten in
realtime; 24/7

Flexibiliteit voor een
breed scala aan producten

Anti-sweep functie zorgt voor
voor meer open display verkoop

Advantages of Alpha Zone

Protects products in real time; 24/7

Flexibility allowing for a broad range of products

Anti-sweep feature allows for more open sell

Quick and easy to install and implement the same day

Compatible with RFID technology

Better customer experience thanks to an open display environment

Snel en eenvoudig te installeren en
dezelfde dag te implementeren

Compatibel met RFID-technologie

Betere klantervaring
dankzij een open displayomgeving

Praktische gebruikssituaties van Alpha zone

Shop in Shop.

Concessiewinkels worden steeds populairder. Deze winkelruimtes zijn meestal open en hebben geen fysieke muren. Dit maakt het installeren van conventionele EAS problematisch. In plaats daarvan zorgt Alpha Zone ervoor dat producten binnen het concessiegebied blijven.

Producten beperken tot een bepaald gebied.

Sommige retailers willen bepaalde producten in een bepaald deel van de winkel houden - bijvoorbeeld elektrisch gereedschap in een bouwmarkt. Met Alpha Zone kunnen producten worden opgepakt en bekeken door klanten, maar niet worden weggehaald uit bijvoorbeeld de ijzerwarenafdeling.

Pop-up store/outdoor kiosk.

Een tijdelijke winkel - of een winkel in de buitenlucht - biedt uitdagingen op het gebied van diefstalbeveiliging. Alpha Zone kan ervoor zorgen dat alle producten dicht bij de winkelier blijven en niet te ver weg worden gebracht.

Beurzen.

Deze drukbezochte hallen bevatten talloze stands met waardevolle apparatuur, maar er zijn geen effectieve beveiligingsmaatregelen om ze veilig te houden. Met Alpha Zone kunnen exposanten items taggen (zoals demoproducten en IT-apparatuur) en een melding krijgen als iemand ze van de beursstand probeert te verwijderen.

Practical use cases of Alpha Zone

Shop in Shop.

Concession stores are becoming increasingly popular. Typically these retail spaces are open and don’t have physical walls. This makes installing conventional EAS problematic. Instead, Alpha Zone ensures that products are kept within the concession area.

Restricting products to a set area.

Some retailers wish to keep certain products restricted to a particular area of the store - for example, power tools within a DIY store. Using Alpha Zone allows products to be picked up and inspected by customers, but not taken away from the hardware
section.

Pop-up store/outdoor kiosk.

A temporary store - or one sited outdoors - has challenges for protecting against theft. Alpha Zone can ensure all products are kept close to the retailer and not taken too far away.

Trade Shows.

These bustling halls contain numerous booths filled with valuable equipment but lack effective security measures to keep them safe. With Alpha Zone, exhibitors can tag items (such as demo products and IT equipment) and be notified if anyone tries to remove them from the exhibition stand.

FAQ's over Alpha Zone

Een beveiligd gebied in de winkel heeft een Hub-antenne die boven het gebied is gemonteerd en producten zijn voorzien van Alpha Zone beveiliging tags. Zodra een beveiligd product uit de displayzone wordt verwijderd, geeft de tag een alarmsignaal via een ingebouwde audioluidspreker. Als het beschermde product weer in het gebied wordt gebracht, stopt de tag automatisch met alarmeren.

Een enkele antenne dekt meestal een bereik van 1 tot 10 m radius vanaf de hub-antenne. Dit kan worden afgestemd om kleinere gebieden te bestrijken en hubs kunnen worden gecombineerd om grotere gebieden te bestrijken. In een winkelomgeving kunnen meerdere hubs worden gebruikt.

Nee, er is geen invloed op bestaande RF/AM- of RFID-systemen die in de winkel worden gebruikt.

Ja, je kunt meer hubs toevoegen om het dekkingsgebied uit te breiden.

FAQ's related to Alpha Zone

A protected area in the store has a Hub antenna mounted above the area, and products are fitted with either surface tags or cable lock devices. Once a protected product moves out of the display area, the tag will alarm via a built-in audio sounder. If the protected product is taken back into the area, the tag will stop alarming automatically.

A single antenna will typically cover a range of up to 1m to 10m radius from the hub antenna. This can be tuned to cover smaller areas, and hubs can be combined to cover larger areas. Multiple hubs can be used in a store environment.

No, there is no impact on any existing RF/AM or RFID systems used in store.

Yes, you can add more hubs to extend the area of coverage.

Naadloze integratie met andere Alpha-producten

Alpha Zone is compatibel met andere Alpha productbeveiligingen zoals Keepers.

Seamless integration with other Alpha products

Alpha Zone is compatible with other Alpha product protection devices such as Keepers.