Checkpoint Systems

RFID & Loss Prevention Solutions

×

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza strona internetowa ma na celu przedstawienie przeglądu działań Checkpoint Systems, działu biznesowego CCL (tj. spółki zależne i podmioty powiązane CCL Industries Inc. prowadzące działalność w zakresie rozwiązań na rzecz dostępności towarów dla sektora detalicznego, obejmujące przeciwdziałanie stratom i zapewnienie widoczności towarów, zwane dalej „Checkpoint Systems”).

Niniejsza strona internetowa jest publicznie dostępna wyłącznie w celach referencyjnych i informacyjnych. Firma Checkpoint Systems podjęła zasadne działania w celu zapewnienia aktualnych, kompletnych i wolnych od błędów informacji, ale nie składa żadnych oświadczeń ani nie daje żadnych gwarancji w zakresie aktualności, kompletności i poprawności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Checkpoint Systems zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym dokumencie w każdym czasie i bez uprzedzenia.

Checkpoint Systems, członkowie zarządu firmy, członkowie kadry zarządzającej, pracownicy, przedstawiciele lub doradcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkodę jakiegokolwiek rodzaju pozostającą w bezpośrednim lub pośrednim związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, w tym m.in. za utratę możliwości korzystania, utratę danych, dochodów lub zysków, za straty lub szkody przypadkowe, szczególne, pośrednie lub wynikowe bądź podobne straty lub szkody, niezależnie od tego, czy powiadomiono o możliwości wystąpienia szkód i niezależnie od podstawy odpowiedzialności, pozostającej w bezpośrednim lub pośrednim związku z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza strona internetowa zawiera łącza do stron internetowych osób trzecich. Użytkownik może na własne ryzyko uzyskać dostęp do jakiejkolwiek strony internetowej, do której łącze znajduje się na niniejszej stronie internetowej, przy czym Checkpoint Systems nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad lub oświadczeń zawartych na stronie internetowej osoby trzeciej. Checkpoint Systems dostarcza łącza, o których mowa powyżej, wyłącznie dla wygody i dostarczenie takich łącz nie oznacza poparcia dla treści.

Checkpoint Systems nie ma zamiaru podawać łącz do stron internetowych osób trzecich, i) które zawierają, publikują lub przekazują jakiegokolwiek rodzaju informacje niezgodne z prawem, stanowiące groźbę, agresywne, oszczercze, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, pornograficzne, bluźniercze lub nieprzyzwoite, w tym m.in. treści będące zachowaniem stanowiącym czyn zabroniony, powodującym powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszającym prawa lub przepisy miejscowe, stanowe, wojewódzkie, krajowe lub międzynarodowe bądź namawiające do takiego zachowania; ii) które mogą mieć szkodliwy lub negatywny wpływ na działania, funkcjonowanie, wiarygodność lub rzetelność Checkpoint Systems bądź które zawierają, publikują lub przekazują jakiegokolwiek rodzaju materiały lub informacje propagujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub szkodę fizyczną przeciwko jakiejkolwiek grupie lub jednostce, które mogą być szkodliwe dla nieletnich, które nękają lub nawołują do nękania innej osoby, które zawierają materiały wykorzystujące seksualnie lub z użyciem przemocy osoby poniżej 18 roku życia, które zawierają materiały instruktażowe dotyczące działań niezgodnych z prawem, w tym m.in. produkcji lub nielegalnego nabywania broni; bądź iii) które zawierają, publikują lub przekazują informacje, oprogramowanie lub inne materiały, które naruszają prawa innych osób, w tym materiały stanowiące naruszenie prywatności lub prawa do wizerunku bądź materiały chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub innymi prawami własności. Checkpoint Systems nie ma również zamiaru podawać łącz do własnej strony na stronach internetowych powyższych osób trzecich. Checkpoint Systems zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub odmowy akceptacji w dowolnym momencie jakiekolwiek łącza do strony internetowej, w tym jakiegokolwiek łącza, które zawiera lub udostępnia treści lub informacje o powyższym charakterze. Użytkownik zobowiązuje się usunąć jakiekolwiek łącze do strony internetowej na żądanie Checkpoint Systems.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dostęp do i dalsze korzystanie ze stron internetowych „Checkpoint Systems” (tzn. CCL Industries Inc. oraz jej spółek zależnych i podmiotów powiązanych prowadzących działalność w zakresie rozwiązań na rzecz dostępności towarów dla sektora detalicznego, obejmujące przeciwdziałanie stratom i zapewnienie widoczności towarów) przez użytkownika oznacza akceptację poniższych postanowień i zobowiązanie do ich przestrzegania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej. Należy pamiętać, że niniejsze warunki mogą ulegać zmianom oraz że obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie aktualizacji. Ostatnia wersja niniejszych warunków została podana poniżej.

15 czerwca 2006 r.

 1. Niegromadzenie danych osobowych w celu ich przeglądania. Checkpoint nie gromadzi danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że użytkownik wyraźnie i świadomie przekazał je Checkpoint, np. przez zamawianie raportów, prezentacji itp. za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez pobieranie plików.

 2. Zagrożenia bezpieczeństwa związane z internetem. Niniejsza strona internetowa stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed stratą, nadużyciem lub zmianą informacji pozostających pod kontrolą Checkpoint Systems. Firma Checkpoint Systems dołożyła wprawdzie wszelkich starań, aby zapewnić, iż nikt nie będzie miał wglądu do danych osobowych użytkownika, nie przejmie ich ani nie uzyska, jednak pełna poufność i pełne bezpieczeństwo w internecie nie są możliwe. Zaszyfrowane wiadomości e-mail nie są bezpieczne ani poufne i możliwe jest ich przejęcie, utrata lub zmiana. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Checkpoint, jego przedstawiciele, administratorzy, pracownicy i podmioty powiązane nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika lub kogokolwiek innego w wyniku przekazania informacji poufnych lub wrażliwych za pośrednictwem internetu, oraz że taka komunikacja ma miejsce na ryzyko użytkownika.

 3. Żądanie informacji. Checkpoint uzyskuje informacje o użytkowniku bezpośrednio od niego. W zależności od rodzaju żądanego produktu lub usługi Checkpoint może zażądać takich informacji jak imię, nazwisko, adres lub jakichkolwiek innych dodatkowych informacji. Checkpoint pozyska dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy użytkownik dostarczy je dobrowolnie. Checkpoint nigdy nie przekazuje danych osobowych ani preferencji dotyczących profilu użytkownika przez wysłanie wiadomości e-mail na adres ccl@cclind.com. Żeby przejrzeć dane osobowe dostarczone do Checkpoint lub żeby zażądać, aby Checkpoint usunął takie dane bądź zaprzestał wykorzystywania takich danych, należy wysłać żądanie do Checkpoint na adres e-mail ccl@cclind.com.

 4. Monitorowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Checkpoint może monitorować dostęp do niniejszej strony, wykorzystanie jej lub inne czynności dotyczące niniejszej strony internetowej oraz że może podejmować ingerencje w tym zakresie, jednakże Checkpoint nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że podejmie takie działania. Użytkownik wyraża zgodę na takie monitorowanie i ingerencję.

 5. Pliki cookie. Checkpoint i jego niezależni dostawcy dostarczają i używają plików cookie i podobnych technologii np. w celu przechowywania preferencji użytkownika i zarządzania nimi, dostarczania reklamy ukierunkowanej, włączenia zawartości, zbierania danych analitycznych i danych użytkownika. Wykorzystanie plików cookie i innych technologii śledzenia jest standardową praktyką na stronach internetowych i w aplikacjach. Za ich pomocą gromadzone są informacje o czynnościach użytkownika w internecie w aplikacjach, stronach internetowych i innych serwisach.
  Użytkownik może zarządzać plikami cookie na stronach internetowych za pomocą ustawień przeglądarki i zawsze ma możliwość zmiany tych ustawień poprzez zaakceptowanie, odrzucenie lub usunięcie plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się zmienić swoje ustawienia, istnieje możliwość, że pewne funkcje nie będą działać poprawnie. Przeglądarki mają różne ustawienia, zatem w celu zarządzania plikami cookie należy skorzystać z właściwych ustawień w przeglądarce użytkownika.

 6. Hiperłącza do innych stron internetowych. Niniejsza strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych. Checkpoint nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności ani za treści na innych stronach internetowych, natomiast wszelkie informacje, jakie użytkownik przekaże na takich stronach internetowych, podlegać będą politykom prywatności ich właścicieli.

 7. Wykorzystanie danych osobowych przez pracowników Checkpoint. Niektórzy pracownicy uzyskają informacje o użytkowniku na potrzeby świadczenia usługi lub przekazania informacji w zakresie konkretnych produktów. Pracownicy Checkpoint zostali poinstruowani o konieczności dołożenia należytej staranności podczas przetwarzania danych osobowych i informacji poufnych dotyczących użytkownika.
  Użytkownik niniejszym jednoznacznie wyraża zgodę na ujawnienie przez właściciela strony danych osobowych użytkownika przekazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej pracownikom właściciela, aby umożliwić im dostarczanie użytkownikowi żądanych produktów i usług.

 8. Zmiana niniejszych warunków. Checkpoint może bez uprzedzenia wprowadzać zmiany i modyfikacje do niniejszych warunków dotyczących strony lub w inny je sposób aktualizować poprzez zaktualizowanie niniejszego dokumentu. Data ostatniej zmiany pojawi się w górnej części niniejszego dokumentu. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z warunkami korzystania za każdym razem, gdy będzie miał dostęp do niniejszej strony internetowej i będzie z niej korzystać, i zgadza się przestrzegać takich warunków korzystania, jakie obowiązują w momencie uzyskania dostępu do niniejszej strony internetowej. Dostęp do niniejszej strony internetowej i korzystanie z niej przez użytkownika stanowi niezbity dowód na to, że użytkownik wyraził zgodę na przestrzeganie takich warunków.

 9. Prawo właściwe, arbitraż i dowody. Niniejsza strona internetowa jest kontrolowana i zarządzana przez Checkpoint, zaś niniejsze warunki podlegają prawu prowincji Ontario i prawu kanadyjskiemu obowiązującym w prowincji Ontario, bez uwzględnienia norm kolizyjnych. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie prawa, o którym mowa powyżej.

Zastrzeżenie prawne Zastrzeżenie prawne Zastrzeżenie prawne 2019 Checkpoint Systems, Inc. – Oddział CCL Industries Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Prywatność Kredyty.